RODO

POLITYKA RODO MARTEXT

Szanowni Państwo,

w dniu 25.05.2018 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

W związku z powyższym zamieszczamy poniżej  informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa uprawnienia z tym związane. Poniższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Biuro Tłumaczeń MARTEXT Marta Florek pod adresem 34-650 Tymbark, Zawadka 19.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane przy składaniu zlecenia na wykonanie usługi tłumaczenia zlecanego osobiście w biurze lub drogą e-mailową oraz dane, które są zawarte w treści tłumaczenia. 

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Od chwili wejścia w życie RODO musimy informować Państwa o tym, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby mieli Państwo świadomość, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane.

Cele przetwarzania

  • Realizacja usług na Państwa rzecz, takich jak: tłumaczenia przysięgłe i zwykłe oraz usługi sekretarskie, wykonywane bezpośrednio przez biuro MARTEXT lub przez współpracujących z biurem tłumaczy. 
  • Rozpatrzenie ewentualnych  reklamacji.
  • Spełnienie wymogu z art. 17 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego – wpis do repertorium tłumacza przysięgłego.
  • Powierzenie rozliczeń finansowo księgowych zewnętrznemu podmiotowi.

    Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  • Ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń. Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także musi być gotowy na odpieranie ewentualnych roszczeń skierowanych przeciwko niemu. To uprawnia Administratora do przetwarzania danych osobowych także w tym celu.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

  • Prowadzenie przez zewnętrzne biuro rachunkowe dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych.
  •  wystawianie dokumentów potwierdzających wykonanie tłumaczenia (w tym faktury i rachunku). 

  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tzw. odbiorcom danych. Mogą być nimi podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy zajmujące się rozliczaniem transakcji online), podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Firmie MARTEXT narzędzia informatyczne, a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane zgodnie z prawem mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa danych nie będziemy przekazywać poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Biuro Tłumaczeń MARTEXT przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług przez czas niezbędny do ich zrealizowania. Następnie dane przechowywane są przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek danej transakcji – do czasu przedawnienia roszczeń (dotyczy to również usług świadczonych nieodpłatnie) – czyli przez 6 lat kalendarzowych. Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych.

Jednocześnie, w celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Państwa dane nie będą służyć profilowaniu.

Dobrowolność podania danych

Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa dobrowolnie. Prosimy pamiętać, że nie zobowiązujemy Państwa do podania nam innych niż w.w. dane osobowe, które są niezbędne do wykonania usługi. Brak Danych uniemożliwia wykonanie usługi w naszym biurze. 

Jak się z nami skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo składać żądania dotyczące przetwarzanych przez Biuro Tłumaczeń MARTEXT danych osobowych pod adresem: biuro.martext@gmail.com.