REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZEŃ USŁUG BIURA TŁUMACZEŃ MARTEXT

REGULAMIN WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH 

BIURO TŁUMACZEŃ MARTEXT wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Świadczeń Usług Biura Tłumaczeń MARTEXT, zwanych dalej REGULAMINEM i według aktualnego orientacyjnego CENNIKA USŁUG stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Usługi wykonywane są w biurze głównym w Mszanie Dolnej oraz w oddziałach.

1. Sposób składania zamówienia

Zapytanie ofertowe można złożyć osobiście, telefonicznie lub drogą mailową w Biurze Tłumaczeń MARTEXT. Klient składając zapytanie powinien określić wszystkie możliwe charakterystyczne cechy tekstu do tłumaczenia: ilość stron, ilość znaków ze spacjami tekstu źródłowego, język źródłowy i docelowy, tematykę i przeznaczenie tłumaczenia, preferowany termin realizacji i inne dane mogące mieć wpływ na zakres i koszt zlecenia. Biuro Tłumaczeń MARTEXT daje Klientowi odpowiedź na zapytanie w formie pisemnej, mailem, telefonicznie lub pocztą. Oferta zawiera całkowity lub szacunkowy koszt realizacji zlecenia i/lub koszt za 1 stronę przeliczeniową/godzinę pracy tłumacza, ewentualne dopłaty lub rabaty, termin realizacji wyrażony w dniach roboczych od dnia złożenia zlecenia. Odpowiedź może również zawierać warunki dostarczenia lub odbioru tłumaczenia oraz warunki płatności. 

Materiały do tłumaczenia mogą być dostarczane w wersji papierowej  lub elektronicznej.

Tekst do tłumaczenia przysięgłego powinien dodatkowo zostać dostarczony do wglądu tłumaczowi w oryginale. W przypadku, gdy Klient go nie posiada, tłumacz zobowiązany jest do umieszczenia adnotacji o tłumaczeniu z kopii.

Klient akceptując zaproponowane warunki realizacji tłumaczenia potwierdza realizację zlecenia osobiście w biurze, drogą mailową lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie. Formularz zlecenia dostępny jest w biurze lub na stronie internetowej. Zlecenie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta (dotyczy osób prywatnych) lub nazwę Klienta (dotyczy firm i instytucji), oraz te dane Klienta, które są niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym pełną nazwę, adres siedziby, NIP, a także warunki dostarczenia tłumaczenia np.: adres korespondencyjny, na który należy wysłać fakturę i wykonane tłumaczenie. W  dalszej części powinien zawierać także szacunkową cenę za stronę tłumaczenia lub szacunkowy koszt tłumaczenia, język lub języki docelowe, termin realizacji zlecenia wyrażony w dniach roboczych od dnia złożenia zlecenia oraz inne usługi lub warunki dodatkowe (np. weryfikacja, formatowanie tekstu).

Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia w jakikolwiek sposób przez Klienta zlecenia do realizacji. Potwierdzając realizację tłumaczenia Klient zarazem oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZEŃ USŁUG BIURA TŁUMACZEŃ MARTEXT.

2. Koszt tłumaczenia 

Koszt tłumaczenia oblicza się na podstawie obowiązującego orientacyjnego CENNIKA USŁUG. Cena może się wahać w zależności od stopnia trudności tekstu, jego czytelności, terminu, obróbki graficznej. Każde zamówienie traktujemy indywidualnie, dlatego na życzenie klienta przed realizacją podajemy wstępną wycenę, która może się różnić od wyceny końcowej od 10 do 20%. Ostateczne obliczenie kosztów zlecenia następuje po zliczeniu ilości znaków wykonanego tłumaczenia
i zaokrąglany jest do pełnych stron przeliczeniowych w górę. Przy wycenie dokumentów standardowych (np.: akty, dokumenty do rejestracji pojazdów) możliwe jest podanie wyceny końcowej już przed realizacją zlecenia. Udzielane Klientowi przez Biuro Tłumaczeń Martext indywidualne rabaty lub status Stałego Klienta uprawniający do rabatów objęte są tajemnicą handlową.

3. WYCENA TŁUMACZEŃ  PISEMNYCH PRZYSIĘGŁYCH I ZWYKŁYCH

3.1.1 Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego przysięgłego (poświadczonego) to 1125 znaków ze spacjami. Tłumaczenia takie rozliczane są na podstawie liczby stron, z tym, że każda następna rozpoczęta strona liczona jest jak przetłumaczona pełna strona. 

3.1.2 Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego zwykłego (niepoświadczonego) to 1800 znaków ze spacjami (tylko dla pierwszej grupy językowej przy tłumaczeniach niespecjalistycznych). Tłumaczenia takie rozliczane są na podstawie liczby stron, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

3.1.3 Weryfikacja tłumaczenia jest to sprawdzenie zgodności tłumaczenia z tekstem źródłowym w języku polskim lub tłumaczenia z tekstem źródłowym w języku obcym. Ponadto weryfikacja obejmuje sprawdzenie poprawności językowej, stylistycznej i logicznej tekstu. Weryfikacji dokonuje niezależny tłumacz, który nie dokonał pierwotnego przekładu i zazwyczaj koszt takiej weryfikacjijeśli tekst nie zawiera błędów wynosi 50% ceny zgodnej z wyliczeniem według cennika. Za 50% ceny zgodnej z wyliczeniem według cennika wydaje się również odpis wykonanego tłumaczenia przysięgłego.

3.1.4 Prace nietypowe, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenie tekstów naukowych, branżowych, a które nie są ujęte w obowiązującym cenniku usług, wyceniane są indywidualnie.

3.1.5 Obowiązujące terminy: 

 • Termin zwykły – do pięciu (5) stron rozliczeniowych tłumaczenia dziennie. Najkrótszy termin wykonania zlecenia w trybie zwykłym to dwa dni robocze licząc od godziny potwierdzenia zamówienia do realizacji.
  Do terminu wykonania tłumaczenia nie są wliczane weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy. 
 • Termin ekspresowy – od sześciu (6) do jedenastu (11) stron rozliczeniowych tłumaczenia dziennie. 
 • Termin superekspresowy – powyżej jedenastu (11) stron rozliczeniowych tłumaczenia dziennie. Zlecenie realizowane w dniu dostarczenia materiałów do tłumaczenia lub w dniu następnym uważa się za zlecenie realizowane w terminie ekspresowym lub superekspresowym w zależności od liczby stron.
 • Termin wyjątkowy (dni wolne od pracy) +200%
 • Termin ekonomiczny przy większych zleceniach – z rabatem
  do uzgodnienia

3.1.6 Reklamacje i wycofanie zlecenia pisemnego

Klient staje się właścicielem praw autorskich do otrzymanego tłumaczenia z chwilą zapłacenia należności za to tłumaczenie wyszczególnionej na fakturze lub paragonie. 

W momencie potwierdzenia przez Klienta zlecenia do realizacji, klient jest zobowiązany do zapłaty za całość tłumaczenia – nie ma możliwości wycofania z realizacji już zaczętego zlecenia. W wyjątkowych indywidualnych przypadkach takie sytuacje mogą być rozpatrywane przez Właścicieli Biura Tłumaczeń Martext.

Biuro Tłumaczeń MARTEXT nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne, nieścisłości i niejasności w tłumaczeniu, które
są konsekwencją takich błędów występujących w tekście źródłowym. Biuro Tłumaczeń MARTEXT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wydaniu tłumaczenia spowodowane siłą wyższą lub za opóźnienia zaistniałe z przyczyn niezależnych od biura [np. nagła choroba tłumacza, wypadek losowy, niedostarczenie dokumentu przez pocztę], klient może ewentualnie ubiegać się w tym przypadku o obniżenie ceny. 

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji i odpowiedzialności finansowej przez Biuro Tłumaczeń Martext jest terminowe opłacenie należności za tłumaczenie przez Klienta i przedstawienie faktury lub paragonu  za wykonaną usługę.

W terminach ekspresowych reklamacje nie są uznawane tzn. nie są podstawą do obniżenia ceny, jednakże Biuro Tłumaczeń MARTEXT zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia ewentualnych błędów i/lub wad tłumaczenia, w terminie najpóźniej do 7 dni roboczych.

W przypadku braku akceptacji tekstu tłumaczenia przez Klienta, może on ubiegać się o bezpłatną korektę tłumaczenia zgodnie z poniższą procedurą. Klient ma prawo w terminie do 14 dni od otrzymania tłumaczenia zgłosić reklamację w przypadku udowodnionego zaistnienia w tekście tłumaczenia literówek, oczywistych błędów językowych, błędnego przetłumaczenia wyrazów lub fraz z tekstu źródłowego, pominięcia fragmentów tekstu źródłowego bądź też nieterminowego wykonania tłumaczenia. Reklamację wraz z uzasadnieniem i wskazaniem konkretnych błędów w tłumaczeniu należy zgłosić do Biura Tłumaczeń MARTEXT w formie pisemnej. Biuro Tłumaczeń MARTEXT rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji za słuszną Biuro Tłumaczeń MARTEXT dokona nieodpłatnie korekty tłumaczenia, w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

3.2 WYCENA TŁUMACZEŃ USTNYCH PRZYSIĘGŁYCH I ZWYKŁYCH

Koszt tłumaczenia ustnego obliczany jest na podstawie obowiązującego CENNIKA USŁUG Biura Tłumaczeń MARTEXT i po kontakcie z tłumaczem – cena może się wahać w zależności od stopnia trudności tłumaczenia, terminu i miejsca wykonywania tłumaczenia.

3.2.1 Minimalna opłata dzienna liczona jest za tzw. blok tzn. od 2 do 4 godzin pracy tłumacza w przypadku tłumaczeń konsekutywnych oraz 2 godzin pracy tłumacza w przypadku tłumaczeń przysięgłych. 

3.2.2 Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony i zgłosił się do pracy, do godziny zakończenia pracy. Rozliczenie następuje według liczby bloków 2 lub 4-godzinnych w przypadku tłumaczeń konsekutywnych (tzn. jeśli w danym dniu tłumaczenie trwa dłużej niż 4 godziny wynagrodzenie pobierane jest
za cały następny blok 4 godzinny, nawet jeśli w rzeczywistości praca tłumacza trwa krócej niż 8 godzin) lub 2 godzinnych w przypadku tłumaczeń przysięgłych. 

3.2.3 Za pracę w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) oraz za pracę w dni ustawowo wolne od pracy doliczamy 100% do ceny podstawowej. 

3.2.4 W przypadku tłumaczeń odbywających się poza miejscem zamieszkania tłumacza,

 oprócz ceny za wykonanie tłumaczenia, Klient ponosi koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza oraz opłatę za czas dojazdu tłumacza do wskazanego przez Klienta miejsca. 

3.2.5 Przerwy w tłumaczeniu trwające mniej niż 2 godziny wliczane są
do czasu pracy tłumacza. Przerwy dłuższe niż 2 godziny winny być wyszczególnione w zamówieniu. 

3.2.6 Klient zobowiązuje się do nieskładania tłumaczom zatrudnionym przez MARTEXT propozycji wykonania tłumaczeń
na rzecz Klienta z pominięciem pośrednictwa MARTEXT. 

4. Reklamacje i wycofanie zlecenia tłumaczenia ustnego

W momencie potwierdzenia przez Klienta zlecenia do realizacji umowa zostaje zawarta. Klient może wycofać realizację zlecenia, lecz traci całość zapłaconej zaliczki. Jeśli klient wycofuje zlecenie już po przybyciu tłumacza na miejsce tłumaczenia (w przypadku tłumaczeń odbywających się poza miejscem zamieszkania tłumacza), oprócz zaliczki za wykonanie tłumaczenia, Klient ponosi koszty podróży, ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia tłumacza oraz opłatę za czas dojazdu tłumacza do wskazanego przez Klienta miejsca.

W przypadku tłumaczeń ustnych Klient zobowiązany jest dostarczyć do Biura Tłumaczeń Martext na min. 7 dni przed rozpoczęciem tłumaczenia materiały dotyczące tłumaczonego spotkania /konferencji/ rozprawy/ zdarzenia lub wskazać ogólnodostępne źródła dotyczące tematyki tłumaczenia. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Biuro Tłumaczeń Martext z odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu wynikłe z niedostatecznej wiedzy na temat danej dziedziny, zagadnienia
czy kontekstu.

W przypadku reklamacji dotyczących tłumaczenia ustnego rozpatrywane są jedynie reklamacje zgłoszone do Biura Tłumaczeń MARTEXT w trakcie trwania tłumaczenia lub do 7 dni od jego realizacji – w przypadku tłumaczenia, które zostało zarejestrowane za zgodą Biura Tłumaczeń MARTEXT na nośniku elektronicznym i możliwe jest jego odsłuchanie.

5. Odpowiedzialność

 • Biuro Tłumaczeń MARTEXT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu tłumaczenia, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego,
  tj. działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, łączy internetowych, czy opóźnień środków transportu, którymi tłumacz ma dotrzeć na umówioną godzinę tłumaczenia ustnego.
 • Za wykonane tłumaczenie Biuro Tłumaczeń MARTEXT wystawia Klientowi fakturę VAT lub paragon. Za wystawienie faktury VAT Klient nie ponosi dodatkowych opłat.
 • W wypadku opóźnienia w płatności Biuro Tłumaczeń MARTEXT zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek od niezapłaconych należności
  za każdy dzień zwłoki w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem.

6. Poufność

Wszyscy tłumacze oraz pracownicy biura, którym Biuro Tłumaczeń MARTEXT powierza wykonanie zlecenia, podpisują zobowiązanie
do zachowania tajemnicy w odniesieniu do treści tłumaczonych tekstów, otrzymanych materiałów pomocniczych i informacji oraz danych osobowych klienta. Na życzenie Klienta MARTEXT może podpisać odrębne zobowiązanie do zachowania poufności.

7. Postanowienia końcowe

 • Biuro Tłumaczeń MARTEXT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 • Aktualny REGULAMIN jest publikowany na stronie internetowej Biura Tłumaczeń MARTEXT i jest do wglądu w jego siedzibach.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006/90/631 z późn. zm.).
 • Spory, mogące powstać na tle realizacji zlecenia tłumaczenia, strony zobowiązują się rozwiązać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia poddać rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla siedziby Biuro Tłumaczeń MARTEXT.

Złożenie zlecenia tłumaczenia przez Klienta oznacza zapoznanie się z regulaminem i pełną akceptację jego postanowień.

Właściciele Biura Tłumaczeń